10:00 - 22:00
Tel.: 734 876 767
CS /
Zábavní centrum Hornik Ostrava

Provozní řád

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Jan Sopuch, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění pod IČ 88234746
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k aktivitám laser game, virtuální realita a archery game.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, a upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.

Čl. II
Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce tel.: +420 732 540 4­24. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, emailem info@zabavahornik.cz, pomocí internetových stránek www.zabavahornik.cz/cs/rezervace nebo osobně v areálu.
2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce hřiště či jiná jím pověřená osoba.
3. Areál je otevřen po celý rok s výjimkou některých svátků. O těchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek.
Otevírací doba je stanovena: Po – Pá 15:00 – 22:00 a SO – Ne 8:00 – 22:00
Jiný termín využití hřiště lze po telefonické domluvě.
4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat do herního prostoru pouze hrajícím osobám.
2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinné chovat se ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazů, nebo škodě na majetku. Dále jsou povinné dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:

  • vstupu v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpatku, příp. znečištěná obuv)
  • běhání, šplhání na překážky, lehání, fyzický kontakt
  • manipulace s ostrými předměty
  • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
  • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
  • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, odhazování žvýkaček v prostoru arény
  • vstupu podnapilým osobám

Kouření a vstupu se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu.
3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
4. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně jím pověřené osoby je správce, oprávněn jej z hřiště vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
5. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV Souhlas s prvním emailem

  1. Potvrzením rezervace souhlasím se zasláním prvního informačního emailu.
  2. Tento mail obsahuje možnost odhlásit se natrvalo z databáze mailů, na které je jednou za čas posílán informační email.

Čl. V
Závěrečné ustanovení

1. Správce případně jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry daných aktivit, a zejména pravidly bezpečnosti.
2. Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

V Ostravě dne: 1.9.2017

Jan Sopuch
správce a provozovatel areálu

Školní akce

Přijďte vyzkoušet některou z našich netradičních aktivit a zažijte něco nového. Přichystejte pro své žáky zajímavý program. Rádi pro Vás přizpůsobíme pracovní dobu, stačí nás kontaktovat a domluvit si termín.

Školní akce
Firemní akce

Rádi u nás uspořádáme Vaší firemní akci, ať už se jedná o teambuilding či firemní večírek. Naše aktivity jsou vhodné jako odměna pro Vaše zaměstnance nebo stmelování týmu a jistě Vaše zaměstnance nadchne.

Firemní akce
Oslavy

Zažijte neopakovatelnou oslavu svých narozenin, rozlučku se svobodou nebo u nás oslavte významnou i méně významnou událost ve Vašem životě.

Párty a oslavy