08:00 - 22:00 Tel.: 734 876 767 CZ / ENG / PL
Zábavní centrum Hornik Ostrava

Obchodní podmínky a reklamace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydány Bc. Janem Sopuchem, IČ 01806581, se sídlem Novojičínská 969, 742 66, Štramberk, provozovatelem Zábavního centra Hornik (dále jen „poskytovatel“), a platí pro smlouvy uzavřené mezi objednatelem, popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena (dále jen „třetí osoba“), a poskytovatelem.
 2. Poskytovatel zajišťuje poskytování služeb specifikovaných na internetových stránkách www.zabavahornik.cz.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění (dále jen „Zos“).

 

II.

VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Poskytovatel služeb / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Objednatel služby, spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Objednatel-spotřebitel“).
 4. Objednatel služby, který není spotřebitel – osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „Objednatel-nikoli spotřebitel“).
 5. Objednatel – společné označení pro Objednavatele-spotřebitele a Objednatele-nikoli spotřebitele.
 6. Uzavření smlouvy – objednávka Objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Poskytovatele Objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele). Od tohoto momentu vznikají mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a Podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, stává se tato oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba nedá souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby objednala (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).
 7. Služba – služby uvedené na www.zabavahornik.cz (dále jen „Služba“).
 8. Dárkový poukaz – poukázka na službu nabízenou Poskytovatelem, na kterém je specifikována platnost dárkového poukazu a jeho tzv. hodnota, dále potom průvodní dopis k dárkovému poukazu, případně blahopřání.

 

III.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 1. Podáním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Objednatel je povinen informovat třetí osobu, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí služeb. Třetí osoba tímto zároveň vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito Podmínkami. Objednatel a třetí osoba jsou dále v textu těchto obchodních podmínek uvádění společným označením Objednatel.
 2. Podmínky konkretizují vztah smluvní spolupráce mezi Poskytovatelem a Objednatelem služeb. Poskytovatel i Objednatel se zavazují Podmínky dodržovat.
 3. Odesláním objednávkového formuláře Objednatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.zabavahornik.cz a v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Objednatel neodvolatelně vázán, právo Objednatele - spotřebitele od smlouvy odstoupit podle ust. § 1829 ObčZ však tímto není dotčeno.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.zabavahornik.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem.

 

IV.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje Objednatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje potřebné pro komunikaci s Objednatelem budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy uzavřené na objednání dárkového balíčku, rezervace aktivity nebo jejích změn, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Objednatel služeb tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa mohou být použity k výše uvedenému účelu. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Objednatele, prohlašuje Objednatel, že má předchozí souhlas této osoby. Osobní údaje třetí osoby mohou být použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Objednatele s použitím těchto údajů o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Poskytovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. Pro statistické účely Poskytovatel vyhodnocuje informace o užívání webových stránek www.zabavahornik.cz (jako je počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro další analýzy a zlepšování budoucích zkušeností kupujících s webovými stránkami společnosti.

 

V.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě objednávky Služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.zabavahornik.cz anebo prostřednictvím objednávky Služeb telefonicky, emailem nebo osobně na adrese Poskytovatele.
 2. Poskytovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat dárkový poukaz Objednateli do 1 pracovního dne od uzavření kupní smlouvy.
 3. Místem dodání dárkového poukazu je adresa uvedená Objednatelem v objednávkovém formuláři nebo emailová adresa (pokud není domluveno jinak).
 4. Vlastnické právo k dárkovému poukazu přechází jeho převzetím Objednatelem po zaplacení kupní ceny dle uzavřené smlouvy. Dárkový poukaz může být převeden na třetí osobu, přičemž zůstávají v platnosti tyto Podmínky a Objednatel je povinen informovat tuto třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývajících z těchto Podmínek, a to až do chvíle, kdy tato třetí osoba uplatní vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí Služeb.
 5. Služba bude poskytnuta osobě, která předloží platný dárkový poukaz a provede předem rezervaci termínu pro poskytnutí Služby. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dárkového poukazu po jeho řádném doručení Objednateli.
 6. Platnost dárkového poukazu končí uplynutím doby platnosti nebo využitím objednané služby. Platnost dárkového poukazu je vždy vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz nemůže být zpětně vyměněn za peníze.
 7. Rezervací termínu se Poskytovatel zavazuje zabezpečit Objednateli Službu v dohodnutém rozsahu a kvalitě vyplývající z objednávky. Rezervaci termínu je Objednatel provést nejpozději 24 hodin před uplynutím platnosti dárkového poukazu. Rezervace termínu a místo konkrétní Služby jsou sjednány u Poskytovatele do data platnosti uvedeného na dárkovém poukazu.
 8. Na základě rezervace Služby je Poskytovatel povinen předat Objednateli veškeré potřebné informace týkající se Služby zejména místo konání, délka trvání služby, nutné vybavení pro Službu, případně si Poskytovatel může vyžádat potvrzení o zdravotním stavu.
 9. Zrušení rezervace termínu Služby ze strany Objednatele je Objednatel oprávněn učinit nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem služby. Při pozdějším zrušení rezervace termínu Služby nemá Objednatel nárok na náhradu termínu rezervace Služby ani vrácení kupní ceny. V případě zrušení rezervace termínu ze strany Poskytovatele má Poskytovatel povinnost poskytnout Objednateli jiný náhradní, pro Objednatele vhodný termín. V případě, že jiný vhodný termín poskytnout nelze, vrací Poskytovatel Objednateli celou kupní cenu.
 10. Platnost dárkového poukazu, který je již po uplynutí doby platnosti, již nelze dále prodloužit. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu je dárkový poukaz neplatný a možnost rezervace termínu uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zaniká.

 

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny Služeb jsou uvedeny na internetových stránkách www.zabavahornik.cz. Ceny jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech je vždy uvedena.
 2. Kupní cenu Objednatel uhradí Poskytovateli bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet sdělený Poskytovatelem, bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány na www.zabavahornik.cz nebo v hotovosti při převzetí dárkového poukazu.
 3. Zvolil-li Objednatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci internetové platební brány provozované společností GOPAY s.r.o. Platební brána GoPay je provozována výhradně společností GOPAY s.r.o., Poskytovatel proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou Objednateli na základě použití této platební brány.
 4. V případě, že Poskytovatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Poskytovatele.
 5. Jakmile Objednatel uhradí kupní cenu a ta bude připsána na bankovní účet Poskytovatele, zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o provedení platby na email Objednatele uvedený v objednávkovém formuláři.

 

VII.

SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Objednatel si je vědom, že veškeré Služby poskytované Poskytovatelem, kterých se zúčastní, jsou výlučně na jeho zodpovědnost. Objednatel musí zhodnotit svoje fyzické, psychické a zdravotní předpoklady pro daný druh aktivity. Informace o případných omezeních (věk, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v informacích na internetových stránkách www.zabavahornik.cz, případně budou Objednateli sděleny Poskytovatelem na žádost Objednatele.
 2. Objednatel Služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo poskytování Služby. Pokud tak neučiní, není Poskytovatel povinen službu Objednateli poskytnout, a to ani v náhradním termínu.
 3. Objednatel Služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 15 let (bez doprovodu).
 4. Poskytovatel se zavazuje zajistit na místě poskytnutí Služby odpovědnou osobu (dále jen „obsluha“), která proškolí Objednatele a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu poskytování Služby, pokud to charakter Služby vyžaduje.
 5. Objednatel má povinnost uhradit škody, které způsobil Poskytovateli služeb v rámci čerpání Služeb při nedodržení instrukcí od Poskytovatele nebo instruktora, se kterými byl seznámen před poskytnutím Služby.
 6. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky a od 15. dne prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky do zaplacení.

 

VIII.

PRÁVA PLYNOUCÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. Poskytovatel je povinen zajistit Objednateli dárkového poukazu Služby v plném rozsahu tak, jak jsou uvedeny a specifikovány na internetových stránkách nebo na dárkovém poukazu.
 2. Stížnost na nedostatky Služby musí Objednatel uplatnit u Poskytovatele bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 1 týdne od poskytnutí Služby nebo ode dne, kdy Služba měla být poskytnuta. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, případně doručení písemné reklamace. Po jejím uplynutí má Objednatel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.
 3. Poskytovatel vydá Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Pro případ zamítnuté reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

IX.

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností Objednatele anebo třetí osoby, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a která smlouvu přijala, stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.
 2. Objednatel služby má právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností Poskytovatele. Odstoupení se provádí písemně, a to do 7 dnů od této skutečnosti. Objednatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 1829 ObčZ ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V takovém případě Objednatel-spotřebitel doručí Poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

 

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti poskytováním Služeb Poskytovatelem Objednateli se řídí právním řádem České republiky.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2017.

 

V Ostravě dne 1.9.2017

………………………………..

                                                                                              Bc. Jan Sopuch

Školní akce

Přijďte vyzkoušet některou z našich netradičních aktivit a zažijte něco nového. Přichystejte pro své žáky zajímavý program. Rádi pro Vás přizpůsobíme pracovní dobu, stačí nás kontaktovat a domluvit si termín.

Více informací
Firemní akce

Rádi u nás uspořádáme Vaší firemní akci, ať už se jedná o teambuilding či firemní večírek. Naše aktivity jsou vhodné jako odměna pro Vaše zaměstnance nebo stmelování týmu a jistě Vaše zaměstnance nadchne.

Více informací
Oslavy

Zažijte neopakovatelnou oslavu svých narozenin, rozlučku se svobodou nebo u nás oslavte významnou i méně významnou událost ve Vašem životě.

Více informací